Close

เงื่อนไขการใช้

การมีสิทธิ์ในการใช้บริการ

ท่านสามารถใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อท่านสามารถทำสัญญาผูกพันกับ แซนด์ แอนด์ ซอลท์ และปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองหรือ ผู้ปกครองของท่านจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้แทนท่าน และเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้บริการของท่าน รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านบริการของเรา เราไม่อนุญาตให้มีการใช้บริการโดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 13 ปี กรุณาอย่าได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ หรือส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา รวมถึงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลของท่าน หากเราทราบว่าเราได้รับข้อมูลส่วนตัวจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับหลักฐานการยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด หากท่านทราบว่าเราได้รับข้อมูลส่วนตัวจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี กรุณาติดต่อเราที่ ineedsomebody@sandandsalt.com บริการนี้ไม่สามารถใช้ได้โดยผู้ใช้งานที่เคยถูกถอดถอนจากการใช้บริการของแซนด์ แอนด์ ซอลท์ ทางแซนด์ แอนด์ ซอลท์ ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงนี้ การโอนสิทธิ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบของท่าน เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นโมฆะ


บัญชี แซนด์ แอนด์ ซอลท์

ท่านต้องสร้างบัญชีกับแซนด์ แอนด์ ซอลท์ เพื่อใช้บริการและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เราได้สร้าง และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามดุลพินิจของเรา ท่านไม่สามารถใช้บัญชีผู้ใช้ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่านแต่เพียงผู้เดียว และท่านต้องรักษารหัสผ่านของท่านเป็นความลับ ท่านต้องแจ้งแซนด์ แอนด์ ซอลท์ทันทีเมื่อมีการละเมิดหรือการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางแซนด์ แอนด์ ซอลท์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต บริการนี้สามารถใช้ได้บน Facebook ผ่านบริการ “Facebook Connect”  [ท่านจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ Facebook เพื่อใช้บริการผ่าน Facebook Connect] ซึ่งถือว่าท่านได้อ่าน ยินยอมและปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ Facebook รวมถึงความรับผิดชอบภายใต้ข้อตกลงนี้ หากท่านเข้าใช้บริการผ่าน Facebook Connect แซนด์ แอนด์ ซอลท์ อาจจำเป็นต้องกำหนดให้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานแซนด์ แอนด์ ซอลท์ของท่านเป็นชื่อเดียวกับชื่อบัญชีผู้ใช้งาน Facebook ของท่าน หากท่านลงชื่อเข้าใช้แซนด์ แอนด์ ซอลท์ ผ่าน Facebook Connect ท่านจะต้องให้ข้อมูลอ้างอิงจากบัญชี Facebook ของท่านแก่แซนด์ แอนด์ ซอลท์ และถือว่าท่านยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลจากบัญชี Facebook ของท่านมายังบัญชีผู้ใช้ของแซนด์ แอนด์ ซอลท์ ทั้งนี้ถือว่าท่านได้ตกลงใช้บัญชี Facebook ที่เป็นของท่านเท่านั้น ไม่ใช่ของผู้อื่นหรือบุคคลอื่น การให้อีเมลของท่านกับแซนด์ แอนด์ ซอลท์ ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการ รวมถึงการแจ้งเตือนตามกฎหมายกำหนดไปยังอีเมลของท่านแทนการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ เราอาจส่งข้อความอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ หรือข้อเสนอพิเศษไปยังอีเมล์ของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับอีเมล์ดังกล่าว ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับ หรือปรับเปลี่ยนการตั้งต่าโดยกดที่ “unsubscribe link” ในจดหมายข่าว การเลือกไม่รับข่าวสารอาจทำให้ท่านไม่ได้รับอีเมล์เกี่ยวกับอัพเดท การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือข้อเสนอต่าง ๆ โปรดทราบว่าหากท่านไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกฎหมายจากเรา รวมถึงการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ถือว่าการแจ้งเตือนทางกฎหมายนั้นมีผลต่อการใช้บริการของท่าน เราจะโพสต์การแจ้งเตือนทางกฎหมายของการให้บริการ และเป็นความรับผิดชอบของท่านในการพิจารณาการแจ้งเตือนทางกฎหมายในการเปลี่ยนแปลง

กฎในการใช้บริการ

ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นสิ่งต้องห้ามที่เกี่ยวกับบริการ ดังนี้:

 1. คัดลอก แจกจ่าย หรือเปิดเผยส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการในสื่อต่าง ๆ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติทุกรูปแบบ
 2. ส่งข้อความสแปม จดหมายลูกโซ่ หรือ อีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ
 3. ก่อกวน สร้างความเสียหายต่อระบบ หรือความปลอดภัย หรือถอดรหัสข้อมูลที่ส่งเข้าหรือออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ
 4. การกระทำใด ๆ ที่กระทบหรืออาจกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยไม่จำเป็นตามดุลพินิจของเรา
 5. อัพโหลดข้อมูลเท็จ ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต หรือซอฟท์แวร์เอเจนต์อื่น ๆ ผ่านบริการ
 6. รวบรวม หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงชื่อบัญชีจากบริการ
 7. ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า
 8. แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือแอบอ้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือบุคคลอื่น การหลอกลวง การปกปิดหรือพยายามปกปิดตัวตนของท่าน
 9. ขัดขวางการทำงานของระบบการให้บริการ
 10. เข้าสู่เนื้อหาของบริการผ่านช่องทางเทคโนโลยี หรือช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากช่องทางที่ได้จัดให้และได้รับอนุญาตจากบริการ
 11. การฝ่ามาตรการที่เราใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าใช้บริการ รวมถึงฟีเจอร์ที่ป้องกันและจำกัดการใช้ หรือการคัดลอกเนื้อหา หรือควบคุมการจำกัดการใช้บริการหรือเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด การเข้าถึงเนื้อหาภาพและเสียงบนบริการเพื่อจุดประสงค์หรือโดยวิธีใด ๆ ก็ตามนอกเหนือจากการสตรีมมิ่ง (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ถือเป็นการกระทำต้องห้าม “สตรีมมิ่ง” หมายถึงการเผยแพร่ภาพและเสียงแบบดิจิตอลผ่านอินเตอร์เน็ตจากบริการของแซนด์ แอนด์ ซอลท์ไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อการรับชมสด ไม่ใช่เพื่อการคัดลอก จัดเก็บ ดาวน์โหลดถาวร หรือส่งต่อ เราอาจเปลี่ยนแปลงบริการ หรือยกเลิกการให้บริการหรือฟีเจอร์ของบริการ (แก่ท่านหรือโดยทั่วไป) หรือจำกัดการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจยกเลิกการเข้าใช้บริการของท่านอย่างถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือไม่เป็นความรับผิดชอบของแซนด์ แอนด์ ซอลท์ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเหตุผล รวมถึงการที่เราตัดสินใจว่าท่านได้ละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลง เมื่อข้อตกลงนี้หรือการเข้าใช้บริการของท่านสิ้นสุดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะยังผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ซึ่งจะไม่มีการสิ้นสุด รวมถึงเงื่อนไขในการครอบครอง ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ การชดใช้ และขีดจำกัดความรับผิดชอบ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้แซนด์ แอนด์ ซอลท์ท่านอื่นแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการสังเกตุการณ์ข้อพิพาทระหว่างท่านและผู้ใช้ท่านอื่นโดยไม่มีพันธะผูกพันใดๆ แซนด์ แอนด์ ซอลท์จะไม่รับผิดชอบต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ใช้รายอื่น หรือการกระทำ หรือไม่ได้กระทำใด ๆ ของผู้ใช้งาน

เนื้อหาของผู้ใช้

สำหรับข้อตกลงนี้ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ของการจัดเรียงรูปแบบของวัสดุกึ่งตัวนำชั้นในของผลิตภัณฑ์(Mask Work) สิทธิ์ในทางศีลธรรม สิทธิ์ในการเผยแพร่ เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ สิทธิ์ในเครื่องหมายบริการ ค่าความนิยม สิทธิ์ในความลับทางการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่หรืออาจมีขึ้นในอนาคต รวมถึงการนำมาใช้ทุกประเภท แซนด์ แอนด์ ซอลท์จะไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ที่ท่าน หรือผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สามได้โพสต์หรือส่งผ่านบริการ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้และผลจากการโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหานั้น และท่านยอมรับว่าเราเป็นเพียงสื่อกลางสำหรับการแจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้

ท่านเข้าใจและยอมรับว่าท่านอาจได้พบเห็นเนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง ไม่น่าพึงพอใจ ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน หรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของท่าน และท่านยอมรับว่าแซนด์ แอนด์ ซอลท์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลเนื่องมาจากเนื้อหาของผู้ใช้