Close

ระยะเวลาการส่งสินค้า

การส่งภายในประเทศ: เรามีความประสงค์ที่จะส่งสินค้าถึงมือคุณภายใน 3 – 4 วันทำการ การส่งสินค้าจะใช้บริการของไปรษณีย์ไทย รายการสั่งซื้อมูลค่าเกิน 1,000 บาท บริการส่งฟรี รายการสั่งซื้อมูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท คิดค่าบริการส่ง 100 บาท

ชำระค่าส่งเมื่อรับสินค้า: บริษัทส่งสินค้าจะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดวันและเวลาการส่ง กรุณาเตรียมจำนวนเงินให้ตรงกับค่าบริการ บริการนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การส่งระหว่างประเทศ: การส่งสินค้าจะใช้บริการของไปรษณีย์ไทย เรามีความประสงค์ที่จะส่งสินค้าถึงมือคุณภายใน 7 วันทำการ รายการสั่งซื้อระหว่างประเทศมูลค่าเกิน 3,000 บาท บริการส่งฟรี รายการสั่งซื้อมูลค่าน้อยกว่า 3,000 บาท คิดค่าบริการส่ง 300 บาท